Klimaat

Bas Wingens, Facility Management student van de HAN heeft onderzoek gedaan bij de Healthy Workplace partner Planon. Planon is een internationale softwareleverancier die corporate real estate en facility managers, commerciële serviceproviders en financial professionals helpt bij het integraal stroomlijnen van alle bedrijfsprocessen rondom gebouw, mens en werkplek. Momenteel zijn er op het hoofdkantoor in Nijmegen te weinig werkplekken en zijn de werkplekken verouderd. Om deze reden wordt de Planon Innovation Campus gebouwd. Omdat de huidige kantooromgeving hierdoor verbouwd wordt, dient er ook gekeken te worden naar het binnenklimaat (de fysische factoren). Doordat de klimaatsystemen verouderd zijn en de fysische factoren steeds meer aandacht krijgen binnen de kantooromgeving, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat de effecten zijn van deze factoren op de gezondheid van medewerkers en hoe hierbij techniek ingezet kan worden voor het maximaal stimuleren van deze factoren binnen Planon. Hieruit volgen de volgende advies- en onderzoeksvragen

Adviesvraag

  • Hoe kan technologie worden ingezet binnen de Planon Innovation Campus, waardoor de fysische factoren de gezondheid van medewerkers maximaal stimuleren?
    Om deze adviesvraag te kunnen beantwoorden, zijn er twee onderzoeksvragen opgesteld.

Onderzoeksvragen

  1. Wat is het effect van de fysische factoren op de gezondheid van de medewerkers op de werkplek?
  2. Welke invloed heeft technologie op de fysische factoren op de werkplek?

Methode
Het onderzoek werd vormgegeven aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Binnen de twee onderzoeksvragen zijn er diverse onderzoeksmethoden gebruikt, zoals literatuuronderzoek, interviews en het uitvoeren van metingen en het afnemen van enquêtes.

Resultaten
Uit de resultaten bleek onder andere dat 48,2% van de werknemers ontevreden of zeer ontevreden is over de temperatuur in de werkomgeving, terwijl objectief gezien de temperatuur in orde was.  Voor luchtkwaliteit was 35,3% tevreden en 64,7% ontevreden of zeer ontevreden, terwijl deze eveneens in orde was. Qua (kunst)licht was wel het overgrote deel van de werknemers 91,8% tevreden of zeer tevreden, en waren de objectieve waardes ook prima. Over de laatste factor, geluid, was 62,4% tevreden en 35,3% ontevreden. Ook hier gaf de objectieve meting een positieve uitslag.

Discussie en advies
Aan de hand van de uitslagen van de objectieve metingen zouden binnen Planon geen klachten moeten voorkomen m.b.t. het binnenklimaat. Echter komen ze uit de enquêtes wel degelijk naar voren. Binnen Planon zorgen de fysische factoren dus wel degelijk voor gezondheidsklachten. Een oorzaak voor deze discrepantie is niet duidelijk. Met deze resultaten in acht nemend heeft Bas een advies geleverd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hierdoor is er op een integrale benadering rekening gehouden met alle betrokken partijen. De adviezen luiden als volgt:

Strategisch-niveau
✓ ‘Het behalen van een WELL-certificering voor de kas’
Tactisch-niveau
✓ ‘Koppelen van de sensoren en de klimaatinstallaties aan PEIS’
✓ ‘Sensor-dashboards uitbreiden voor het ‘sturen’ van medewerkers’
Operationeel-niveau
✓ ‘Nieuwe sensoren aanschaffen met meer mogelijkheden’

De implementatie van de adviezen is tot slot in kaart gebracht volgens de PDCA-cyclus. Hierdoor is er constante verbetering aanwezig.

Het hele onderzoeksverslag van Bas Wingens teruglezen, klik hier.