Ontspanning

Dorette van Dijken, studente Facility Management aan de Hanzehogeschool heeft afgelopen half jaar onderzoek gedaan bij de Healthy Workplace naar ontspannen met Virtual Reality. Hieronder is de samenvatting van haar onderzoek te lezen.

‘Om goed te functioneren moet inspanning worden afgewisseld met ontspanning’. Ontspanning op de werkvloer is een actueel thema. Ook Menzis Groningen heeft hier mee te maken. Menzis is een zorgverzekeraar, die de laatste jaren te maken heeft met een toename van het aantal burn-outs. Om dit probleem aan te pakken houden ze zich onder andere bezig met ontspanning op de werkvloer. Dit thema leeft echter niet voldoende in de organisatie. Menzis wil graag dat ontspanning een rol gaat spelen en dat het een gewoonte wordt. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: ‘Hoe komt Menzis Groningen tot de gewenste situatie op het gebied van ontspanning op de werkvloer, zodat wordt bijgedragen aan een gezondere werkomgeving, en een goede balans wordt ervaren tussen werk en ontspanning?’ Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier deelvragen geformuleerd. Deze gaan over de huidige situatie, de ervaringen en behoeftes, de gewenste situatie en de praktische consequenties. Voor beantwoording van deze deelvragen is gebruik gemaakt van interviews, enquête, interventie en deskresearch. Deze deskresearch is te vinden in het theoretisch kader en is opgebouwd uit drie delen, ontspanning, Virtual Reality en een gezonde werkomgeving. Deze delen hangen met elkaar samen, want ontspanning is een onderdeel van een gezonde werkomgeving. Een methode om te ontspannen is VR.

Experiment
De interventie duurde twee weken waarbij van elke deelnemer werd gevraagd om elke week minimaal drie keer vijf minuten gebruik te maken van VR. Na het experiment is een enquête afgenomen bij de deelnemers. Het blijkt uit de enquêtes dat 59,6% van de deelnemers vaker zal ontspannen als de leidinggevende het stimuleert tegenover 63,8% als het Menzis breed wordt gestimuleerd. Een meerderheid van de deelnemers(66,7%) ervaart een ontspannen gevoel na het gebruik van VR. Tegenover 2,6% die dit gevoel niet ervaart. Om te kijken of VR effect heeft op het energie niveau, is gevraagd of deelnemers zich energieker voelen dan voor de VR-sessie. 25,7% van de deelnemers voelt zich energieker, 66,7% is neutraal. Er is eveneens gekeken of een VR sessie er voor zorgt dat mensen zich weer gefocust voelen om aan de slag te gaan. 43,6% is neutraal en 48,8% ervaart na een sessie weer focus om aan de slag te gaan. Op het gebied van afleiding blijkt dat 89,7% van de deelnemers VR als een goede afleiding ervaart.

Implementatie VR binnen de organisatie
Uit het onderzoek komen verbeterpunten naar voren. Deze zijn geconcludeerd uit de GAP-analyse. De GAP-analyse is ontstaan aan de hand van de huidige situatie, ervaringen en behoeftes en de gewenste situatie. Deze belangrijke verbeterpunten zijn:

  • Communiceren over ontspanning, waarin het aanbod duidelijk wordt, bewustwording wordt gecreëerd over wat ontspanning is en waarom het belangrijk is.
  • Het stimuleren van ontspanning door leidinggevenden, het management en Menzis breed.
  • Van ontspanning een gewoonte maken en terug laten komen in het DNA van Menzis.
  • VR gaan gebruiken als middel om te ontspannen.

Op basis hiervan wordt aanbevolen een ontspanningscampagne te starten, waarbij wordt gecommuniceerd over het belang van ontspanning. En door middel van competitieve activiteiten het huidige ontspanningsaanbod onder de aandacht brengen. Vervolgens wordt aanbevolen aan managers en leidinggevenden om het thema ontspanning mee te nemen in gesprekken en vergaderingen. Zodra ontspanning meer gaat leven kunnen medewerkers elkaar ook onderling motiveren. Als de medewerkers op de hoogte zijn van het belang van ontspanning, het aanbod en ze het gevoel hebben dat ze mogen ontspannen, is het van belang dat het niet een tijdelijk rage wordt, maar een langdurige gewoonte in het DNA van Menzis, als onderdeel van de cultuur. Er wordt aanbevolen om dit op twee manieren aan te pakken. Ten eerste ontspanning inplannen, zodat het een onderdeel wordt van de werkdag. Vervolgens is herhaling van het thema belangrijk. Voor het gebruik van VR zijn ook aanbevelingen opgesteld. De eerste aanbeveling is een investering van €1.450 voor het optimaliseren van de VR-beleving. Deze investering is belangrijk, omdat ontspanning een onderdeel is van verzuimpreventie. VR heeft zich bewezen als goed middel om te ontspannen, daarnaast kost een VR sessie weinig tijd en minimale inspanning (VR Mental Health,z.d.). Vervolgens is het van belang dat VR gaat leven in de organisatie. Er wordt aanbevolen om dit te doen door het VR apparaat mee te nemen in meetings om deze af te sluiten met een gezamenlijk VR-spel, zodat medewerkers VR kunnen ervaren. Als alle medewerkers kennis hebben gemaakt met VR kan het op een plek geïntroduceerd worden.

Klik hier om het hele onderzoeksverslag van Dorette te lezen.